Algemene voorwaarden

Definities

Verkoper: Fabrideco NV met maatschappelijke zetel te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 83 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0417.207.094. Verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.  

Bestelling: het product dat je hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere artikels gaat.

 

Belangrijke inlichtingen

Art. 1 – De plaatsing, de montage langs de binnenzijde van de huizen of appartementen zijn altijd op risico van de koper. De meubelplaatsers hebben geen enkele toelating om de meubelen langs de bui- tenzij de van het huis of appartementsgebouw naar boven te brengen. Indien de meubelen niet binnen kunnen of niet kunnen geïnstalleerd worden langs de binnenkant van het huis of appartement, zullen ze afgezet worden op de gelijkvloers. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de klant. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de goederen niet binnen kunnen.

Art. 2 – Bij annulatie van de bestelling, zal het voorschot niet teruggegeven worden, uitgezonderd bij een geweigerd kredietdossier van BUY WAY opgemaakt door ons op datum van de bestelling. Bij annulatie door de koper of niet-betaling van het volledige voorschot binnen de termijn of bij weigering van de meubelen zal de firma het recht hebben om het contract te beschouwen als opgelost ten volle onrecht van de koper, die een schadevergoeding zal moeten betalen gelijkgesteld aan 25% van het aankoopbedrag. De firma voorziet dezelfde voorwaarden voor de klant van niet-uitvoering van het contract.

Art. 3 – Alle artikelen in solden, toonzaalmodellen en eindereeksen worden verkocht in de staat zoals ze zich bevinden in de toonzaal, welgekend door de klant.

Art. 4 – Indien de klant zijn bestelling wil veranderen (en dit enkel na goedkeuring van onzentwege) zonder dat het verkoopbedrag minder mag zijn dan de eerste bestelling zal er een vergoeding aangerekend worden, en dit voor de reeds gemaakte kosten.

Art. 5 – Eenmaal de bestelling geplaatst is, kan de aangeduide prijs niet meer aangepast worden aan een eventuele promotie (= prijsdaling) of prijsstijging van dit artikel volgend op de datum van de bestelling.

Art. 6 – Wij aanvaarden geen enkele klacht betreffende de bedsponden indien de lattenbodem en de matras niet bij ons aangekocht werden, tevens op alle goederen na verhuis door de klant.

Art. 7 – Garantie op keukenartikelen: zie speciale voorwaarden.


Art. 8 – De leveringstermijn bij verkoop op afbetaling begint te lopen vanaf de datum van de goedkeuring van het financieringscontract.

Art. 9 – Gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de koper aanwezig is bij de levering. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering of indien de meubelen moeten worden uitgepakt of gemonteerd door de koper zelf, dan moet deze eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de 2 werkdagen na levering. In dit geval houdt de ondertekening van een leveringsbon of een gelijkaardig document geenszins de aanvaarding in van enig gebrek, ook niet indien op de bon deze aanvaarding bedongen is.

 

Verkoopsvoorwaarden

Het begrip “meubelen”

Art. 1 – Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het normaal assortiment van de meubel- handelaar behoren.

Omvang van de verplichtingen

Art. 2 – De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek “opmerkingen” op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de maten en/of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Verkoop buiten de onderneming: bedenktijd

Art. 3 – Met verkopen buiten de onderneming (zoals vermeld op de voorkant van dit contract) wordt onder andere bedoeld: verkoop tijdens beurzen of exposities, tijdens een door de verkoper georganiseerde uitstap, alsook via de post, per telefoon of andere vormen van verkoop op afstand, alsook ten huize van de koper. Deze bedenktijd geldt niet wanneer de koper het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop. Er is geen bedenktijd indien de verkoop plaats heeft in de winkel van de verkoper.

Prijs

Art. 4 – De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdruk- kelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of –omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt (zie “inlichtingen ten behoeve van de levering” alsook “Opmerkingen”) krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vòòr de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW maar exclusief Leveringskosten. Levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van 500 euro in gans België en in Frankrijk voor de departementen 59 & 62. Voor andere departementen worden verzendingskosten aangerekend.

In geval er een verschil is tussen de prijs in de winkel en deze op de website én je redelijkerwijs kon weten dat die prijs niet kan kloppen, dan gaat dit om een kennelijke vergissing. In dit geval dient de prijs aangerekend te worden die werkelijk geldt.

Leveringsdatum of –termijn

Art. 5 – De leveringsdatum of –termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen precieze leveringsdatum of –termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de leveringsdatum, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 3 weken. Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling. In dit geval heeft ze het recht op een vergoeding voor de geleden schade.

Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden voort te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5% per maand.

Art. 6 – Artikel 5 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van (een) evenwaardig(e) vervangingsmeubel(en) of een evenwaardige vervangingsaankoop.

Art. 7- Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsmeubel(en) de 3 maanden overschrijdt of in het geval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Art. 8 – De koper kan zich echter verzetten tegen de toepassing van art. 5,6 en 7 in het bijzonder geval dat onder de rubriek “Opmerkingen” (zie voorzijde), erop gewezen heeft dat een laattijdige levering geenszins meer zal passen in het bijzonder kader waarvoor de aankoop gepland werd of een ernstige financiële of morele schade zal meebrengen.

Art. 9 – De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij zelf een gedeeltelijke levering heeft gevraagd.

Plaats van levering

Art. 10 – De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.

Kwaliteit en gebreken

A.Definitie

Art. 11 – De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in deze overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publi- citaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd: verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, als ook het “werken” van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

B. Verhaalmiddelen

Art. 12 – Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging:
De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op:
- de waarde van de meubelen
- de ernst van het gebrek
- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot.

Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper heeft bovendien, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade.
Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.

De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd.

C.Termijnen

Art. 13 – De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de meubelen. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na levering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek.

Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7e maand tot en met het 2e jaar na de levering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de de levering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgelegd.

Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper. Na de termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Indien de verkoper geen gevolg geeft aan de klacht van de koper, is artikel 19 van toepassing.

D. Meubelwaarborg

Art. 14 – In geval van gebrek wordt volgende garantie gegeven:
1. Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper het recht het meubel door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen door een identiek meubel. Het herstellen, afhalen en terugbrengen gebeurt op kosten van de verkoper.
2. Gedurende het derde jaar na levering geld dezelfde waarborgregeling maar betaalt de koper 50% van de kosten.
Deze bijzondere garantiebepalingen doen geen afbreuk aan artikelen 11 en 12 en aan de wettelijke bepalingen ter zake. In geval van betwisting is de Geschillencommissie bevoegd (cfr. Art. 19)

Eigendomsoverdacht

Art. 15 – De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. Zolang de meubelen niet geleverd zijn valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De verkoper kan echter onder de rubriek “Opmerkingen” (zie voorzijde eigenlijke bestelbon) bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij de volledige betaling.

Betaling

Art. 16 – De betaling van de meubelen geschiedt contant bij de levering, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende vermelding op de bestelbon.
Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enig ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand, met als minimum de wettelijke intresten.

Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de aankoopprijs, met een minimum van 25 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.

Financiering

Art. 17 – Ingeval de koper op een krediet dient beroep te doen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Indien het krediet niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het gebeurlijke betaalde voorschot onder de volgende voor- waarden: hij zal de verkoper per aangetekende brief binnen de zeven werkdagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis stellen van de weigering van het krediet.

Het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestel- bon aan de verkoper overgemaakt worden. Het voorschot zal dan onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Bij gebrek aan bewijs binnen de hierboven vermelde periode, zal de verkoper recht hebben op een schadevergoeding.

Schadevergoeding bij annulatie

Art. 18 – Indien de koper deze overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden.

Voorschotgarantie

Art. 19 – In geval van faillissement van de verkoper voordat de levering van de bestelling plaats vond, kan de koper het reeds betaalde voorschot geheel of gedeeltelijk recupereren met een max. van 15% van het aankoopbedrag. Hierbij dient de koper zich aan te bieden bij een andere meubelhandelaar die ook aangesloten is bij de Geschillencommissie Meubelen VZW, een samenwerking tussen Navem, Test- Aankoop, comform het reglement van de ‘voorschotgarantie’ dat op eenvoudige vraag beschikbaar is op het secretariaat van de Geschillencommissie.

Geschillencommissie

Art. 20 – Elk geschil gerezen na het sluiten van de onderhavige overeenkomst, over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit contract, kan op schriftelijk verzoek van de eiser worden behandeld door de Geschillencommissie Meubelen. Is de gedaagde partij echter de koper, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de klacht door het secretariaat van de Geschillencommissie Meubelen aan de gedaagde, het secretariaat per aangetekend schrijven ervan op de hoogte te brengen dat hij niet wenst dat de zaak door de Geschillencommissie wordt behandeld. Ingeval de Geschillencommissie de zaak behandelt, zijn haar beslissingen definitief en binden ze de partijen. De procedure en beslissingen zijn conform aan het geschillenreglement en aan de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot 1723). -Geschillencommissie Meubelen: Kasteelstraat 1a bus 10 - 1700 Dilbeek- Tél. 02-478 47 58 - Fax 02-478 37 66.

Dit contract werd opgesteld door de:
- de Belgische verbruikersunie / Test Aankoop vzw, Hollandstraat 13, 1060 Brussel – Tel: 02 542 32 32 - Nationale Beroepsvereniging van Meubelhandelaars Navem vzw, Kasteelstraat 1a bus 10 - 1700 Dil- beek – Tel: 02 478 48 57
- Arcopar cvba, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel – Te: 02-285 41 34

Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht, heeft alleen de auteur het recht om dit contract te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm dan ook, toe te staan.