Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Actie gratis plaid: voorwaarden

Artikel 1 - Organisatie

Deze actie wordt aangeboden door Fabrideco NV, een in België gevestigde vennootschap met maatschappelijke zetel te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 83 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0417.207.094 (hierna “Meubelen Toff”). 

De actie zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in volgende artikelen. 

 

Artikel 2 - Naam van de actie

Uw plaid gratis, 200 x 150 cm pure zachtheid !

 

Artikel 3 - Aard van de actie

Promotionele aanbieding waarbij de klant via www.toff.be de actiebon kan downloaden en afdrukken. Deze afgedrukte bon kan in het winkelpunt gevestigd te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 83, worden ingeruild tegen een gratis plaid. 

 

Artikel 4 - Geldigheidsduur en toepasselijkheid van de actie

De actie is geldig van 9/09/2016 t/m 31/10/2016. 

Gedurende de duurtijd van de actie ontvangt elke klant die de actiebon, beschikbaar via www.toff.be, heeft gedownload, afgedrukt en hiermee naar de fysieke winkel is gekomen een gratis plaid (afhalen mogelijk t.e.m. 30/11/16 zolang de voorraad strekt). Geen aankoopverplichtingen zijn verbonden aan de actie. 

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties. 

 

Artikel 5 - Reikwijdte van de actie

De actie zal enkel geldig zijn in het meubelen Toff verkooppunt te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 83. 

 

Artikel 6 - Actieproduct

In ruil voor de gedownloade en afgedrukte actiebon krijgt de klant één gratis plaid. 

 

Artikel 7 - Toegelaten deelnemers

De actie geldt voor iedereen die de actiebon download en afdrukt via de website www.toff.be en deze bon inwisselt in de fysieke winkel van meubelen Toff.

De actie is beperkt tot 1 plaid per gezin en 1 plaid per adres. 

Het personeel van Meubelen Toff, fabrideco nv of enig andere firma die betrokken is bij de actie, zijn uitgesloten van de deelname aan de actie. Meubelen Toff behoudt zich het recht de deelname van voormelde personen te weigeren. 

Meubelen Toff behoudt zich het recht om bij de minste blijk van misbruik in hoofde van één of meerdere deelnemer/s, deze uit te sluiten van de actie. 

 

Artikel 8 - Voorwaarden voor deelname

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer onderhavige voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

De actie is vrijblijvend en kosteloos, onverminderd het bepaalde in de artikels van deze reglementering.

Meubelen Toff behoudt zich het recht voor om, ook gedurende de periode van de onderhavige actie, andere acties/evenementen te organiseren, gecombineerd met onderhavige actie of geheel onafhankelijk daarvan.

Het is de deelnemer niet toegestaan het geschenk te betwisten, te ruilen, de waarde ervan in contanten te vorderen of schadevergoeding in geld of natura te vorderen. 

 

Artikel 9 - Privacy

Bij het omruilen van de coupon in de winkel zullen volgende gegevens aan de deelnemers gevraagd worden: naam, voornaam en e-mailadres. Toff meubelen verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. 

Bij deelname aan de actie, geven de Deelnemers hun toestemming voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens en voor het gebruik van de persoonsgegevens voor commerciële doeleinden (nieuwsbrieven). 

De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in het bericht vermeld staat. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Fabrideco NV, met maatschappelijke zetel te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 83. 

 

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan: Directie Meubelen Toff - Herseauxlaan 83 - 7711 Moeskroen of een mail te sturen naar contact@toff.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. 

Voor elke vraag of inlichting in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met: contact@toff.be 

 

Artikel 10 - Adverteren van de actie

De actie zal worden geadverteerd via www.toff.be en www.meublestoff.fr

 

Artikel 11 - Bekendmaking van de voorwaarden van deze actie

Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van meubelen Toff, bereikbaar via www.toff.be, en dit voor de volledige duurtijd van de actie.

 

Artikel 12 - Wijziging van de voorwaarden, verkorting, uitbreiding, uitstel of beëindiging van de actie

Meubelen Toff behoudt zich het recht voor om deze actie op ieder moment in te korten, te verlengen, op te schorten of te beëindigen wanneer de voortzetting van de actie overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden onmogelijk is geworden. In dat geval zal hiervan duidelijk melding worden gemaakt op de website van meubelen Toff. Geen schadevergoeding zal verschuldigd zijn aan de deelnemers.

 

Artikel 13 - Contactgegevens

De deelnemers geven Meubelen Toff de toestemming om contactgegevens (naam, voornaam, mailadres) -  ingewonnen tijdens het afhalen van de plaid - te gebruiken voor commerciële doeleinden (nieuwsbrief). Deze contactgegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan derden.

 

Artikel 14 - Klachten

Iedere klacht in verband met deze actie dient schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden, uiterlijk binnen de 5 werkdagen volgend op het einde van de actie naar contact@toff.be

Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk zijn opgesteld, zullen niet behandeld worden. 

In het geval één van de bepaling van dit reglement als nietig of ongeldig worden beschouwd, blijven de andere bepalingen van dit reglement onverkort gelden. 

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Huidig reglement en huidige actie is onderworpen aan het Belgisch recht.